Standorte des BLMK

Cottbus (CB)

Dieselkraftwerk

Uferstraße/Am Amtsteich 15
03046 Cottbus Deutschland
Tel: +49 355 4949 4040
Öffnungszeiten:

dienstags bis sonntags
11 bis 19 Uhr

Sonder­öffnungs­­zeiten an Feier­tagen
Eintrittspreise

Alle Ausstellungsräume, der Veranstaltungssaal und das mukk. sind über Aufzüge barrierefrei zu erreichen.

Frankfurt (Oder) (FF)

Packhof

Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Straße 11
15230 Frankfurt (Oder) Deutschland
Tel: +49 335 4015629
Öffnungszeiten:

dienstags bis sonntags
11 bis 17 Uhr

Sonder­öffnungs­­zeiten an Feier­tagen
Eintrittspreise

Die Ausstellungsräume sind barrierefrei: Besuch bitte nur mit Begleitperson.

Frankfurt (Oder) (FF)

Rathaushalle

Marktplatz 1
15230 Frankfurt (Oder) Deutschland
Tel: +49 335 28396183
Öffnungszeiten:

dienstags bis sonntags
11 bis 17 Uhr

Sonder­öffnungs­­zeiten an Feier­tagen
Eintrittspreise

Die Ausstellungsräume sind barrierefrei über eine Rampe erreichbar: Besuch bitte nur mit Begleitperson.

Frankfurt (Oder) in View

Ingrid Hartmetz, Rudolf Hartmetz, Thomas Kläber

02/06—18/08/24

 

The three artists involved in the exhibition each undertook various photographic explorations in Frankfurt (Oder) over long periods of time.

 

In 1988/89, Thomas Kläber’s interest was in Neuberesinchen, the largest newly built urban area in East Brandenburg, which had been developed since the end of the 1970s. At the time, around 25% of the population of Frankfurt (Oder) lived here. Kläber’s pictures show the typical prefabricated buildings and squares of the new district as well as its residents. He paid particular attention to the children, for whom the new living space was a single adventure playground. They play ball, ride bikes or swing on clotheslines. Kläber repeatedly filters out special moments from seemingly unspectacular everyday scenes, which often offer the viewer scope to reflect on their own life experiences.

 

From 2005 to 2014, the photographer, who lives in Kolkwitz, repeatedly explored Neuberesinchen with his camera and tracked the changes, as the district lost two thirds of its residents after reunification and thousands of homes were demolished. Abandoned houses, empty squares, wastelands, decay, demolition excavators and abandoned areas that nature is reclaiming address the disappearance of the former urban area. However, colorful murals also point to the preservation and modernization of some buildings.

 

The photographer Ingrid Hartmetz, who lived in the city on the Oder for a long time, also reports on upheavals and constant change in her pictures. From 1986 to 1988 she undertook photographic forays through her residential area of „Halbe Stadt“ to record what was happening there, as well as the houses, streets and squares. In 1993, Ingrid Hartmetz used her camera to observe the demolition of the Hotel „Stadt Frankfurt“, which was built between 1965 and 1968. A year later, she photographed the city’s residents streaming into a new shopping center, using an unusual visual language. In addition, in the early 1990s, she repeatedly tracked down writings, slogans and graffiti in urban spaces, the appearance of which was particularly noticeable during the political upheaval of the time. Their clear messages reflect the social and political conditions, the sensibilities and the attitude to life at the time and remain in the memory due to their uniqueness, their wit or sarcasm, and often also because of their absurdity.

 

Rudolf Hartmetz, on the other hand, meticulously and comprehensively documented the urban development of Frankfurt (Oder) as a city photographer in the 1970s and 1980s. His photographs are usually empty of people, as he did not want to capture fleeting impressions or sensational events, but rather to precisely record structural conditions and urban situations in his black and white images. To do this, he skilfully uses the technical and design resources available. This enables him, for example, to make buildings that are far apart in reality appear very close to one another in the picture. He often photographs the city from an unusual bird’s eye view. He has captured the fountain square from above several times. The unusual top view reveals clear lines, patterns and symmetry and creates a unique and impressive effect. Since Rudolf Hartmetz patiently and persistently captured the city of Frankfurt (Oder) in pictures for years, decades later his photographs still allow us to understand the city’s development and past.

 


Frankfurt nad Odrą w obiektywie

Ingrid Hartmetz, Rudolf Hartmetz & Thomas Kläber

02/06—18/08/24

 

Trójka uczestników wystawy przeprowadzała różne fotograficzne eksploracje Frankfurtu nad Odrą przez długie okresy czasu.

 

Zainteresowanie Thomasa Kläbera skierowane było w latach 1988/89 na Neuberesinchen, największą nowo wybudowaną dzielnicę miasta w Brandenburgii Wschodniej, rozwijaną od końca lat 70. XX wieku. Około 25% populacji Frankfurtu nad Odrą mieszkało wówczas właśnie tam. Zdjęcia Kläbera przedstawiają typowe bloki mieszkalne i miejsca w nowej dzielnicy, oraz jej mieszkańców. Szczególną uwagę poświęcił dzieciom, dla których nowa przestrzeń życiowa była jednym wielkim placem zabaw. Bawią się piłką, jeżdżą na rowerze lub huśtają się na sznurach do bielizny. Kläber wyciąga z pozornie niepozornych scen codziennego życia szczególne momenty obrazowe, które dają widzowi wiele możliwości do refleksji nad własnymi doświadczeniami życiowymi. W latach 2005-2014 fotograf mieszkający w Kolkwitz wielokrotnie eksplorował dzielnicę Neuberesinchen aparatem fotograficznym i śledził zmiany, ponieważ po zjednoczeniu Niemiec dzielnica straciła dwie trzecie swoich mieszkańców, a tysiące mieszkań zostało zburzonych. Opuszczone budynki, puste place, niezagospodarowane tereny, ruiny, maszyny do rozbiórki oraz opuszczone obszary, które natura zaczęła opanowywać, tematyzują znikanie dawnej dzielnicy. Kolorowe malowidła na ścianach świadczą jednak również o zachowaniu i modernizacji niektórych budynków.

 

Fotografka Ingrid Hartmetz, która przez długi czas miała swoje centrum życiowe w mieście nad Odrą, również opowiada w swoich zdjęciach o przemianach i ciągłej zmianie. W latach 1986-1988 odbywała ona fotograficzne wędrówki po swojej dzielnicy Halbe Stadt, aby uchwycić tamtejsze wydarzenia, domy, ulice i place. W 1993 roku obserwowała z aparatem fotograficznym rozbiórkę hotelu Stadt Frankfurt wybudowanego w latach 1965-1968. Rok później fotografowała, używając nietypowego języka obrazowego, mieszkańców miasta, którzy zalewali nowe centrum handlowe. Ponadto w latach 90. XX wieku wielokrotnie odnajdywała napisy, hasła i murale w przestrzeni miejskiej, których pojawienie się było szczególnie widoczne o tamtym czasie politycznych przemian. Ich jednoznaczne przekazy odzwierciedlają społeczne i polityczne warunki, nastroje i ówczesne uczucia, pozostając w pamięci ze względu na swoją niepowtarzalność, dowcip lub sarkazm, często także z powodu swojej absurdalności.

 

Rudolf Hartmetz z kolei jako fotograf miejski w latach 70. i 80. XX wieku akrybicznie i wszechstronnie udokumentował rozwój urbanistyczny Frankfurtu nad Odrą. Jego zdjęcia są zazwyczaj „bezludne”, ponieważ nie chciał uchwytywać ulotnych wrażeń czy sensacyjnych wydarzeń, tylko precyzyjnie zachować stany i sytuacje dotyczące rozbudowę miasta w swoich czarno-białych obrazach. W tym celu sprawnie wykorzystywał dostępne środki techniczne i artystyczne. Dzięki temu udaje mu się na przykład,zbliżyć na zdjęciu do siebie budynki, które w rzeczewistości są oddalone. Często fotografuje miasto z nietypowej perspektywy ptaka. Kilka razy uwiecznił plac z fontanną od góry. Nietypowa perspektywa pozwala dostrzec klarowne linie, wzory, symetrię i ztwarza nadzwyczajne, imponujące wrażenie. Ponieważ Rudolf Hartmetz cierpliwie i uparcie przez lata uchwycił miasto Frankfurt nad Odrą na zdjęciach, można jeszcze dziesięciolecia później na podstawie jego zdjęć dobrze zrozumieć rozwój miasta i jego przeszłość.